bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Toroni Blue Sea

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Toroni Blue Sea - Халкидики / Ситония, Торони

Празници - Намаления и промоции

253лв
215лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
447лв
380лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
255лв
217лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
532лв
478лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
939лв
798лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1860лв
1581лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
537лв
456лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
244лв
207лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%

Toroni Blue Sea хотел е добър избор за икономична спокойна почивка на брега на морето, предлагайки добро качество за цената си. Хотелът се състои от ниски сгради с озеленени общи части и външен басеин, само на 50 метра от плажа. Хотел Toroni Blue Sea Hotel & Spa е перфектното място за всички, които искат да видят Античния град Торони, да си организират пътуване до Атон и Метеора или да отидат на организиран спортен риболов в залива Торонеос.

Местоположение на Toroni Blue Sea, Халкидики

Toroni Blue Sea е разположен на самия бряг на морето, непосредствено до плажа на тихото и спокойно селце Торони, в близост до центъра.

Удобства в Toroni Blue Sea

Удобствата на хотела включват: ресторант с традиционна гръцка кухня, спа, шведска и турска сауна, зала за масажи, фитнес зала, ежедневно почистване на стаите, безплатен WiFi интернет във фоайето, паркинг, басейн и бар на басейна и супермаркет. От бара на басейна можете да се насладите на моменти на тишина и спокойствие и красиви залези.

Стаи и настаняване в Toroni Blue Sea

Toroni Blue Sea Hotel & Spa е комплекс с две крила разположени в амфитеатрална форма около басейна и разполага с 85 помещения. Всички стаи са проектирани да имат гледка към басейна и морето (само четири стаи са с изглед към градината).

Хранене, ресторанти и барове в Toroni Blue Sea

В хотел Toroni Blue Sea ще намерите механа Stergios, която е отворена от рано сутринта до полунощ. Всяка събота в Stergios има жива музика с богат репертоар.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

316лв
284лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
285лв
256лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
596лв
536лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
455лв
387лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
887лв
798лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
664лв
598лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
328лв
295лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2576лв
2190лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
664лв
598лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
342лв
290лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
442лв
376лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1741лв
1480лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
628лв
533лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1959лв
1665лв
19-24 Май
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
989лв
890лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
4175лв
3549лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1159лв
985лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
930лв
791лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
671лв
570лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
345лв
293лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
188лв
160лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1421лв
1279лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
2057лв
1851лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
897лв
762лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
785лв
667лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
319лв
271лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2438лв
2072лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1863лв
1676лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
830лв
747лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
750лв
637лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
512лв
461лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2135лв
1922лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1436лв
1293лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1195лв
1075лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2652лв
2254лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1926лв
1637лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1670лв
1503лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
4875лв
4388лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2980лв
2533лв
20-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2897лв
2462лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2004лв
1703лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
930лв
837лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
637лв
542лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
854лв
726лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4375лв
3718лв
25.06-03.07
4 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1087лв
924лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
930лв
791лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2122лв
1803лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3482лв
2960лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3482лв
3134лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
3129лв
2659лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2438лв
2072лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1044лв
940лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
996лв
896лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
478лв
430лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
442лв
376лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
447лв
380лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
319лв
271лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
569лв
512лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
506лв
430лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
319лв
271лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
632лв
537лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1923лв
1730лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1009лв
857лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2217лв
1884лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1884лв
1602лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1552лв
1397лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2603лв
2343лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1075лв
968лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1063лв
957лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1434лв
1291лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
836лв
753лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2977лв
2530лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1661лв
1412лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
797лв
678лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1159лв
985лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1986лв
1688лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3708лв
3152лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
2705лв
2300лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
2816лв
2535лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
3626лв
3263лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1342лв
1208лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
399лв
359лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1341лв
1140лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
285лв
242лв
12-15 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
569лв
483лв
23.05-01.06
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
228лв
205лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
442лв
398лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
190лв
161лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
379лв
322лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
447лв
380лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
632лв
569лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
758лв
645лв
5-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
316лв
269лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1009лв
908лв
8-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
504лв
454лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
948лв
806лв
8-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1545лв
1313лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
976лв
878лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1197лв
1017лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1952лв
1659лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2154лв
1939лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1529лв
1300лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1446лв
1301лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1551лв
1318лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
643лв
546лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2126лв
1914лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
930лв
791лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1792лв
1613лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1435лв
1220лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
532лв
452лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2977лв
2530лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
936лв
796лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2483лв
2111лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
835лв
710лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1564лв
1330лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3311лв
2980лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
662лв
563лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2235лв
2011лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
3340лв
2839лв
9-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2086лв
1877лв
14-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2971лв
2674лв
20-29 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1193лв
1074лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1693лв
1524лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
5065лв
4558лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1096лв
931лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1993лв
1694лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
884лв
751лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1264лв
1074лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
632лв
537лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
758лв
645лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
328лв
295лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
957лв
814лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
885лв
752лв
3-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
379лв
322лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3063лв
2757лв
10-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1242лв
1056лв
11-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
8849лв
7522лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1758лв
1582лв
16-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2461лв
2092лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2562лв
2178лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3325лв
2992лв
19-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1373лв
1236лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
3352лв
3017лв
20-27 Юни
2 възрастни, 4 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
3353лв
2850лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1676лв
1424лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2162лв
1838лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3059лв
2600лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1929лв
1640лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2799лв
2379лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1286лв
1093лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1470лв
1323лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1661лв
1412лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2509лв
2258лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
4113лв
3702лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1661лв
1412лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3351лв
2848лв
1-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
399лв
339лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1701лв
1446лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
5876лв
4995лв
1-11 Юли
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1878лв
1596лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2952лв
2657лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2440лв
2074лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2385лв
2027лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1788лв
1520лв
16-24 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3340лв
2839лв
16-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4179лв
3761лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3476лв
2955лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
828лв
745лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
4179лв
3552лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2086лв
1877лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
4023лв
3621лв
1-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1117лв
950лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1986лв
1688лв
3-9 Авг
2 възрастни, 5 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
4469лв
3799лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1117лв
950лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1432лв
1217лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1878лв
1596лв
26.08-02.09
2 възрастни, 13 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
2938лв
2644лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
930лв
837лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2551лв
2169лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
3526лв
3173лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
4701лв
4231лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
805лв
684лв
1-4 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
664лв
598лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
8162лв
7298лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-11%
939лв
798лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1610лв
1368лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
478лв
430лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
976лв
830лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
654лв
556лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
328лв
279лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
5573лв
4970лв
24.05-28.06
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-11%
2786лв
2485лв
24.05-28.06
на човек

35 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-11%
285лв
242лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
228лв
202лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-11%
328лв
279лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
281лв
253лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
789лв
710лв
8-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
610лв
549лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
598лв
539лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
769лв
692лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2076лв
1869лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1318лв
1187лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1373лв
1236лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2696лв
2426лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1538лв
1384лв
20-27 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1923лв
1730лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
598лв
539лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
330лв
297лв
22-25 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
917лв
826лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1397лв
1258лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
808лв
686лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
817лв
735лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
659лв
560лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1673лв
1422лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
956лв
813лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
597лв
508лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2338лв
2104лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
2759лв
2483лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
894лв
805лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1408лв
1267лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
477лв
406лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2363лв
2008лв
17-27 Юли
1 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1043лв
887лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2608лв
2347лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
835лв
710лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4470лв
4023лв
8-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
596лв
507лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1195лв
1075лв
29.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
3059лв
2753лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
2552лв
2297лв
4-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
968лв
871лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
330лв
280лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
588лв
499лв
16-19 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
6921лв
5883лв
16.05-19.06
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
190лв
161лв
16-19 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1959лв
1665лв
19-24 Май
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
316лв
269лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
190лв
161лв
20-23 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
256лв
218лв
20-23 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
316лв
269лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
128лв
109лв
21-23 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
191лв
163лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
253лв
215лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
190лв
161лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1011лв
860лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3531лв
3002лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
442лв
376лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
447лв
380лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
383лв
326лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
798лв
678лв
29.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
383лв
326лв
31.05-06.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
506лв
455лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
790лв
672лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
885лв
752лв
3-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
383лв
326лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
319лв
271лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
64лв
54лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
632лв
569лв
7-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
497лв
422лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
750лв
637лв
9-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
607лв
516лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
917лв
779лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
795лв
676лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
984лв
837лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1708лв
1537лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2394лв
2035лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1220лв
1037лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2135лв
1922лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1464лв
1244лв
15-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1708лв
1537лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
2440лв
2196лв
16-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
3050лв
2745лв
16-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
854лв
726лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1952лв
1659лв
17-25 Юни
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1708лв
1452лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2950лв
2507лв
17-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1952лв
1659лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1231лв
1046лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3904лв
3319лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
615лв
523лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2733лв
2323лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1387лв
1179лв
20.06-01.07
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3042лв
2586лв
20.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
854лв
769лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1220лв
1037лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1120лв
1008лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1253лв
1065лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1708лв
1452лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2189лв
1861лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
876лв
788лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1220лв
1098лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2189лв
1971лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
754лв
641лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2549лв
2167лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1197лв
1017лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1562лв
1327лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2244лв
1907лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2612лв
2351лв
25-30 Юни
4 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2143лв
1822лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2721лв
2312лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1607лв
1366лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
5659лв
4810лв
26.06-06.07
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1939лв
1648лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
786лв
668лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1966лв
1769лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
4722лв
4014лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3354лв
2851лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2126лв
1807лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2153лв
1937лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2326лв
2093лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
5876лв
5289лв
1-11 Юли
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
14909лв
12673лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2326лв
1977лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
797лв
718лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
19084лв
16222лв
01.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4252лв
3615лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3322лв
2824лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3526лв
3173лв
1-7 Юли
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
664лв
565лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3402лв
2892лв
3-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
664лв
565лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
6580лв
5593лв
3-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4182лв
3555лв
3-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2012лв
1710лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1860лв
1581лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1329лв
1196лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2153лв
1937лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
3485лв
2963лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3506лв
2980лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2523лв
2270лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1341лв
1140лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1993лв
1694лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
724лв
616лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2126лв
1807лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1194лв
1074лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3084лв
2776лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
4549лв
4094лв
8-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1525лв
1372лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2069лв
1759лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1986лв
1688лв
12-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
668лв
568лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2338лв
1987лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1341лв
1140лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1169лв
994лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2438лв
2194лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2672лв
2271лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
4138лв
3724лв
17-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3311лв
2814лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3482лв
2960лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2786лв
2368лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
5827лв
4953лв
20-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3311лв
2814лв
20-30 Юли
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2980лв
2533лв
20-29 Юли
2 възрастни, 10 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
16973лв
15276лв
20.07-31.08
2 възрастни, 2 деца

42 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3006лв
2555лв
22-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1159лв
985лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4875лв
4144лв
23-30 Юли
4 възрастни, 4 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2317лв
1970лв
24-31 Юли
2 възрастни, 16 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2649лв
2251лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2980лв
2682лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1655лв
1407лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
4342лв
3691лв
28.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1490лв
1266лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
993лв
894лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2649лв
2384лв
29.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3708лв
3337лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
993лв
894лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
828лв
745лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
2317лв
2086лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
4875лв
4388лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2814лв
2533лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
828лв
704лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1159лв
985лв
6-13 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2705лв
2300лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
4509лв
3833лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
3178лв
2701лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2649лв
2251лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2338лв
1987лв
13-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4138лв
3518лв
14-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
3156лв
2683лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
5115лв
4348лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1392лв
1253лв
20-29 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1126лв
957лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1117лв
950лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1791лв
1522лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2122лв
1803лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3395лв
2885лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2652лв
2254лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2977лв
2530лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
2326лв
1977лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1329лв
1130лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
2326лв
2093лв
28.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2658лв
2392лв
28.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1329лв
1130лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
4113лв
3702лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1661лв
1412лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
402лв
342лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1794лв
1525лв
3-8 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2196лв
1867лв
11-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
854лв
726лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
861лв
732лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
861лв
732лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
492лв
418лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
369лв
314лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
369лв
314лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
650лв
553лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
262лв
222лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
706лв
600лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
654лв
556лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
157лв
133лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Пълен пансион са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Toroni Blue Sea, Toroni Blue Sea halkidiki, Toroni Blue Sea sithonia, Toroni Blue Sea greece, Toroni Blue Sea халкидики, Toroni Blue Sea ситония, Toroni Blue Sea гърция, Toroni Blue Sea торони, Toroni Blue Sea toroni, Toroni Blue Sea 2023, Toroni Blue Sea цени, Toroni Blue Sea мнения, Toroni Blue Sea цени 2023, Toroni Blue Sea лято 2023, Toroni Blue Sea ранни записвания, Toroni Blue Sea last minute, Toroni Blue Sea hotel, Toroni Blue Sea hotel halkidiki, Toroni Blue Sea hotel sithonia, Toroni Blue Sea hotel greece, Toroni Blue Sea hotel халкидики, Toroni Blue Sea hotel ситония, Toroni Blue Sea hotel гърция, Toroni Blue Sea hotel торони, Toroni Blue Sea hotel toroni, Toroni Blue Sea hotel 2023, Toroni Blue Sea hotel цени, Toroni Blue Sea hotel мнения, Toroni Blue Sea hotel цени 2023, Toroni Blue Sea hotel лято 2023, Toroni Blue Sea hotel ранни записвания, Toroni Blue Sea hotel last minute, Toroni Blue hotel, Toroni Blue hotel halkidiki, Toroni Blue hotel sithonia, Toroni Blue hotel greece, Toroni Blue hotel халкидики, Toroni Blue hotel ситония, Toroni Blue hotel гърция, Toroni Blue hotel торони, Toroni Blue hotel toroni, Toroni Blue hotel 2023, Toroni Blue hotel цени, Toroni Blue hotel мнения, Toroni Blue hotel цени 2023, Toroni Blue hotel лято 2023, Toroni Blue hotel ранни записвания, Toroni Blue hotel last minute, Toroni Blue Sea spa hotel, Toroni Blue Sea spa hotel halkidiki, Toroni Blue Sea spa hotel sithonia, Toroni Blue Sea spa hotel greece, Toroni Blue Sea spa hotel халкидики, Toroni Blue Sea spa hotel ситония, Toroni Blue Sea spa hotel гърция, Toroni Blue Sea spa hotel торони, Toroni Blue Sea spa hotel toroni, Toroni Blue Sea spa hotel 2023, Toroni Blue Sea spa hotel цени, Toroni Blue Sea spa hotel мнения, Toroni Blue Sea spa hotel цени 2023, Toroni Blue Sea spa hotel лято 2023, Toroni Blue Sea spa hotel ранни записвания, Toroni Blue Sea spa hotel last minute, Toroni Blue Sea spa, Toroni Blue Sea spa halkidiki, Toroni Blue Sea spa sithonia, Toroni Blue Sea spa greece, Toroni Blue Sea spa халкидики, Toroni Blue Sea spa ситония, Toroni Blue Sea spa гърция, Toroni Blue Sea spa торони, Toroni Blue Sea spa toroni, Toroni Blue Sea spa 2023, Toroni Blue Sea spa цени, Toroni Blue Sea spa мнения, Toroni Blue Sea spa цени 2023, Toroni Blue Sea spa лято 2023, Toroni Blue Sea spa ранни записвания, Toroni Blue Sea spa last minute, торони блу, торони блу халкидики, торони блу ситония, торони блу гърция, торони блу торони, торони блу цени, торони блу мнения, торони блу цени 2023, торони блу лято 2023, торони блу ранни записвания, хотел торони блу, хотел торони блу халкидики, хотел торони блу ситония, хотел торони блу гърция, хотел торони блу торони, хотел торони блу цени, хотел торони блу мнения, хотел торони блу цени 2023, хотел торони блу лято 2023, хотел торони блу ранни записвания, спа хотел торони блу, спа хотел торони блу халкидики, спа хотел торони блу ситония, спа хотел торони блу гърция, спа хотел торони блу торони, спа хотел торони блу цени, спа хотел торони блу мнения, спа хотел торони блу цени 2023, спа хотел торони блу лято 2023, спа хотел торони блу ранни записвания

cache load