bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0885 706 771
партньор на Toroni Blue Sea

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Toroni Blue Sea - Халкидики / Ситония, Торони

Празници - Намаления и промоции

228лв
194лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
220лв
187лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
398лв
339лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
228лв
194лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
836лв
711лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1673лв
1422лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
478лв
406лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
532лв
478лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%

Toroni Blue Sea хотел е добър избор за икономична спокойна почивка на брега на морето, предлагайки добро качество за цената си. Хотелът се състои от ниски сгради с озеленени общи части и външен басеин, само на 50 метра от плажа. Хотел Toroni Blue Sea Hotel & Spa е перфектното място за всички, които искат да видят Античния град Торони, да си организират пътуване до Атон и Метеора или да отидат на организиран спортен риболов в залива Торонеос.

Местоположение на Toroni Blue Sea, Халкидики

Toroni Blue Sea е разположен на самия бряг на морето, непосредствено до плажа на тихото и спокойно селце Торони, в близост до центъра.

Удобства в Toroni Blue Sea

Удобствата на хотела включват: ресторант с традиционна гръцка кухня, спа, шведска и турска сауна, зала за масажи, фитнес зала, ежедневно почистване на стаите, безплатен WiFi интернет във фоайето, паркинг, басейн и бар на басейна и супермаркет. От бара на басейна можете да се насладите на моменти на тишина и спокойствие и красиви залези.

Стаи и настаняване в Toroni Blue Sea

Toroni Blue Sea Hotel & Spa е комплекс с две крила разположени в амфитеатрална форма около басейна и разполага с 85 помещения. Всички стаи са проектирани да имат гледка към басейна и морето (само четири стаи са с изглед към градината).

Хранене, ресторанти и барове в Toroni Blue Sea

В хотел Toroni Blue Sea ще намерите механа Stergios, която е отворена от рано сутринта до полунощ. Всяка събота в Stergios има жива музика с богат репертоар.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

769лв
692лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
596лв
536лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
285лв
256лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
717лв
645лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
455лв
387лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
597лв
538лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
798лв
718лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
398лв
359лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2318лв
1970лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
342лв
290лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2091лв
1882лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
836лв
753лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
565лв
480лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
398лв
339лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1421лв
1279лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1741лв
1480лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1043лв
939лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2091лв
1882лв
28.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
675лв
574лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
345лв
293лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
188лв
160лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1959лв
1665лв
19-24 Май
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1923лв
1730лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
989лв
890лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
3725лв
3166лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
597лв
508лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
785лв
667лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
746лв
672лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
807лв
686лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2057лв
1851лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
285лв
242лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
512лв
461лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2438лв
2072лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1863лв
1676лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
171лв
154лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1923лв
1730лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1436лв
1293лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1926лв
1637лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2386лв
2028лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4875лв
4388лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2682лв
2280лв
20-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1788лв
1520лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2608лв
2216лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
895лв
806лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
836лв
753лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
478лв
430лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
569лв
483лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
455лв
410лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
769лв
654лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1376лв
1239лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
4375лв
3718лв
25.06-03.07
4 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1075лв
968лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
956лв
860лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
968лв
823лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
836лв
711лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1909лв
1623лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3482лв
2960лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3482лв
3134лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2438лв
2072лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1044лв
940лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
358лв
323лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
398лв
339лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
398лв
339лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
285лв
242лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
342лв
307лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
398лв
359лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
569лв
512лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
228лв
205лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
398лв
359лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
285лв
242лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
569лв
484лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
500лв
450лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1923лв
1730лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
908лв
772лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1995лв
1696лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1696лв
1442лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2342лв
2108лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
836лв
753лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
478лв
430лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2677лв
2275лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
717лв
609лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1494лв
1270лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1043лв
887лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1788лв
1520лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3338лв
2837лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2816лв
2394лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2414лв
2052лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2816лв
2535лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
3626лв
3263лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
1342лв
1208лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1193лв
1074лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
836лв
753лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
1195лв
1016лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
285лв
242лв
12-15 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
512лв
435лв
23.05-01.06
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
569лв
512лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
683лв
581лв
5-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
285лв
242лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
504лв
454лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
854лв
726лв
8-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1009лв
908лв
8-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1545лв
1313лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2091лв
1882лв
12-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
879лв
791лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1197лв
1017лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1758лв
1494лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2154лв
1939лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
578лв
491лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1446лв
1301лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1395лв
1186лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
358лв
323лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1912лв
1721лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1291лв
1097лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1792лв
1613лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2677лв
2275лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
835лв
710лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2235лв
1900лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
745лв
633лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1408лв
1197лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2980лв
2682лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
745лв
671лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
596лв
507лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2012лв
1810лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2980лв
2533лв
9-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2086лв
1877лв
14-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2971лв
2674лв
20-29 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1372лв
1235лв
20-30 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
4555лв
4099лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
985лв
838лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1693лв
1524лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1792лв
1524лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
788лв
670лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1138лв
967лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
589лв
500лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
569лв
484лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
683лв
581лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
398лв
359лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
854лв
726лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
797лв
677лв
3-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
342лв
290лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2759лв
2483лв
10-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1109лв
942лв
11-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
7893лв
6709лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1758лв
1582лв
16-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2307лв
1961лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3325лв
2992лв
19-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
3352лв
3017лв
20-27 Юни
2 възрастни, 4 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3018лв
2566лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1676лв
1424лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1373лв
1236лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1947лв
1655лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2752лв
2339лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1720лв
1462лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1147лв
975лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
817лв
735лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2518лв
2140лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1470лв
1323лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1494лв
1270лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2986лв
2538лв
1-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
5876лв
4995лв
1-11 Юли
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1530лв
1300лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1673лв
1506лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
4113лв
3702лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1494лв
1270лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
836лв
753лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1673лв
1422лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2195лв
1866лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2657лв
2391лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2146лв
1825лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
894лв
805лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1609лв
1368лв
16-24 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3129лв
2660лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2980лв
2533лв
16-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
4179лв
3761лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
3129лв
2660лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
745лв
671лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
4179лв
3552лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2086лв
1877лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
6268лв
5641лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
4023лв
3621лв
1-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1006лв
855лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1788лв
1520лв
3-9 Авг
2 възрастни, 5 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4023лв
3420лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1006лв
855лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1289лв
1095лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2938лв
2644лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1673лв
1422лв
26.08-02.09
2 възрастни, 13 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2294лв
1950лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
717лв
645лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
4701лв
4231лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3526лв
3173лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
717лв
609лв
1-4 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
597лв
538лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
8162лв
7298лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-11%
478лв
430лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1434лв
1219лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1654лв
1488лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
879лв
747лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
769лв
654лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
589лв
500лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
171лв
145лв
16-19 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
398лв
339лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
285лв
242лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
171лв
145лв
20-23 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
231лв
196лв
20-23 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
114лв
97лв
21-23 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
171лв
145лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
285лв
242лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
228лв
194лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
171лв
145лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
911лв
774лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
285лв
242лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5573лв
4970лв
24.05-28.06
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-11%
2786лв
2485лв
24.05-28.06
на човек

35 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-11%
3151лв
2678лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
398лв
339лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
398лв
339лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
712лв
605лв
29.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
342лв
290лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
342лв
290лв
31.05-06.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
228лв
202лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-11%
455лв
410лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
712лв
605лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
398лв
339лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
797лв
677лв
3-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
342лв
307лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
342лв
290лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
285лв
242лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
57лв
48лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
569лв
512лв
7-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
789лв
710лв
8-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
447лв
380лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
675лв
574лв
9-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
610лв
549лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
3007лв
2707лв
10-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
546лв
464лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
716лв
609лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1790лв
1611лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
818лв
696лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
769лв
692лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
879лв
747лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
769лв
692лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1538лв
1384лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1318лв
1121лв
15-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1099лв
934лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2197лв
1978лв
16-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1538лв
1384лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2747лв
2472лв
16-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2656лв
2258лв
17-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1758лв
1494лв
17-25 Юни
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1538лв
1307лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1758лв
1494лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
769лв
654лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
3516лв
2988лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1099лв
934лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2076лв
1869лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
549лв
467лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1318лв
1187лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1373лв
1236лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
2696лв
2426лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1923лв
1730лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2461лв
2092лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1099лв
934лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4816лв
4335лв
20.06-27.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2714лв
2307лв
20.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
769лв
692лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1237лв
1052лв
20.06-01.07
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1538лв
1384лв
20-27 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1538лв
1307лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1008лв
907лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1128лв
958лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
330лв
297лв
22-25 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1971лв
1675лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1971лв
1774лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
788лв
709лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1099лв
989лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
917лв
826лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1835лв
1651лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
678лв
577лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1077лв
916лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1406лв
1195лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1397лв
1258лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2019лв
1716лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
808лв
686лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
688лв
619лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
1910лв
1623лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1744лв
1483лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
707лв
601лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1768лв
1592лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1494лв
1344лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
4206лв
3575лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3824лв
3250лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
17174лв
14598лв
01.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
836лв
711лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1936лв
1742лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2987лв
2539лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
13417лв
11405лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2987лв
2539лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1912лв
1625лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2091лв
1777лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
956лв
813лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
597лв
508лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1434лв
1291лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1673лв
1422лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1673лв
1422лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5920лв
5032лв
3-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3762лв
3198лв
3-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3059лв
2600лв
3-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
597лв
508лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1792лв
1524лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3135лв
2665лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1195лв
1075лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1936лв
1742лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
597лв
508лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2269лв
2042лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
3153лв
2680лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1195лв
1016лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1792лв
1524лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
645лв
548лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2338лв
2104лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1912лв
1625лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2775лв
2497лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1074лв
967лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2759лв
2483лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2087лв
1879лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1372лв
1235лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1863лв
1583лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1788лв
1520лв
12-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1408лв
1267лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
596лв
507лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1043лв
887лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1207лв
1026лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2384лв
2026лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
596лв
507лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2980лв
2533лв
17-27 Юли
1 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3725лв
3353лв
17-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2980лв
2533лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
15276лв
13749лв
20.07-31.08
2 възрастни, 2 деца

42 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
5245лв
4458лв
20-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2980лв
2533лв
20-30 Юли
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2682лв
2280лв
20-29 Юли
2 възрастни, 10 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2682лв
2280лв
22-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1043лв
887лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2086лв
1773лв
24-31 Юли
2 възрастни, 16 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2384лв
2026лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2682лв
2414лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1490лв
1266лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
894лв
805лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1341лв
1140лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3874лв
3293лв
28.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2384лв
2146лв
29.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
894лв
805лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
3338лв
3004лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1043лв
887лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2533лв
2280лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2086лв
1877лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
745лв
633лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2608лв
2347лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2414лв
2052лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1043лв
887лв
6-13 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1043лв
887лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4023лв
3420лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2861лв
2432лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4470лв
4023лв
8-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2384лв
2026лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2086лв
1773лв
13-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2816лв
2394лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3725лв
3166лв
14-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
596лв
507лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
4603лв
3912лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1611лв
1369лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1252лв
1127лв
20-29 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1006лв
855лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1013лв
861лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
745лв
671лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
2386лв
2028лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1909лв
1623лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3054лв
2596лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2091лв
1777лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2677лв
2275лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1195лв
1016лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
2390лв
2151лв
28.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
1195лв
1016лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2091лв
1882лв
29.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1195лв
1075лв
29.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
3059лв
2753лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
836лв
711лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1613лв
1371лв
3-8 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1494лв
1270лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2552лв
2297лв
4-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
968лв
871лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
1978лв
1681лв
11-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
769лв
654лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
330лв
280лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
439лв
374лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
636лв
540лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
330лв
280лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
6921лв
5883лв
16.05-19.06
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
588лв
499лв
16-19 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1959лв
1665лв
19-24 Май
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
316лв
284лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2394лв
2035лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
366лв
329лв
16-19 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1952лв
1757лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1552лв
1397лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1579лв
1422лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1247лв
1123лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
632лв
569лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2612лв
2351лв
25-30 Юни
4 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
5659лв
4810лв
26.06-06.07
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2721лв
2312лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1607лв
1446лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1329лв
1196лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
5876лв
5289лв
1-11 Юли
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
3526лв
3173лв
1-7 Юли
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
4549лв
4094лв
8-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
3373лв
3036лв
10-15 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2438лв
2194лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3482лв
2960лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2786лв
2368лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4875лв
4144лв
23-30 Юли
4 възрастни, 4 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1341лв
1207лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4875лв
4388лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
664лв
598лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
4113лв
3702лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
3526лв
3173лв
31.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
1595лв
1435лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
402лв
342лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1329лв
1196лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
861лв
732лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
650лв
553лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
369лв
314лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
262лв
222лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
157лв
133лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Пълен пансион са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Toroni Blue Sea, Toroni Blue Sea halkidiki, Toroni Blue Sea sithonia, Toroni Blue Sea greece, Toroni Blue Sea халкидики, Toroni Blue Sea ситония, Toroni Blue Sea гърция, Toroni Blue Sea торони, Toroni Blue Sea toroni, Toroni Blue Sea 2023, Toroni Blue Sea цени, Toroni Blue Sea мнения, Toroni Blue Sea цени 2023, Toroni Blue Sea лято 2023, Toroni Blue Sea ранни записвания, Toroni Blue Sea last minute, Toroni Blue Sea hotel, Toroni Blue Sea hotel halkidiki, Toroni Blue Sea hotel sithonia, Toroni Blue Sea hotel greece, Toroni Blue Sea hotel халкидики, Toroni Blue Sea hotel ситония, Toroni Blue Sea hotel гърция, Toroni Blue Sea hotel торони, Toroni Blue Sea hotel toroni, Toroni Blue Sea hotel 2023, Toroni Blue Sea hotel цени, Toroni Blue Sea hotel мнения, Toroni Blue Sea hotel цени 2023, Toroni Blue Sea hotel лято 2023, Toroni Blue Sea hotel ранни записвания, Toroni Blue Sea hotel last minute, Toroni Blue hotel, Toroni Blue hotel halkidiki, Toroni Blue hotel sithonia, Toroni Blue hotel greece, Toroni Blue hotel халкидики, Toroni Blue hotel ситония, Toroni Blue hotel гърция, Toroni Blue hotel торони, Toroni Blue hotel toroni, Toroni Blue hotel 2023, Toroni Blue hotel цени, Toroni Blue hotel мнения, Toroni Blue hotel цени 2023, Toroni Blue hotel лято 2023, Toroni Blue hotel ранни записвания, Toroni Blue hotel last minute, Toroni Blue Sea spa hotel, Toroni Blue Sea spa hotel halkidiki, Toroni Blue Sea spa hotel sithonia, Toroni Blue Sea spa hotel greece, Toroni Blue Sea spa hotel халкидики, Toroni Blue Sea spa hotel ситония, Toroni Blue Sea spa hotel гърция, Toroni Blue Sea spa hotel торони, Toroni Blue Sea spa hotel toroni, Toroni Blue Sea spa hotel 2023, Toroni Blue Sea spa hotel цени, Toroni Blue Sea spa hotel мнения, Toroni Blue Sea spa hotel цени 2023, Toroni Blue Sea spa hotel лято 2023, Toroni Blue Sea spa hotel ранни записвания, Toroni Blue Sea spa hotel last minute, Toroni Blue Sea spa, Toroni Blue Sea spa halkidiki, Toroni Blue Sea spa sithonia, Toroni Blue Sea spa greece, Toroni Blue Sea spa халкидики, Toroni Blue Sea spa ситония, Toroni Blue Sea spa гърция, Toroni Blue Sea spa торони, Toroni Blue Sea spa toroni, Toroni Blue Sea spa 2023, Toroni Blue Sea spa цени, Toroni Blue Sea spa мнения, Toroni Blue Sea spa цени 2023, Toroni Blue Sea spa лято 2023, Toroni Blue Sea spa ранни записвания, Toroni Blue Sea spa last minute, торони блу, торони блу халкидики, торони блу ситония, торони блу гърция, торони блу торони, торони блу цени, торони блу мнения, торони блу цени 2023, торони блу лято 2023, торони блу ранни записвания, хотел торони блу, хотел торони блу халкидики, хотел торони блу ситония, хотел торони блу гърция, хотел торони блу торони, хотел торони блу цени, хотел торони блу мнения, хотел торони блу цени 2023, хотел торони блу лято 2023, хотел торони блу ранни записвания, спа хотел торони блу, спа хотел торони блу халкидики, спа хотел торони блу ситония, спа хотел торони блу гърция, спа хотел торони блу торони, спа хотел торони блу цени, спа хотел торони блу мнения, спа хотел торони блу цени 2023, спа хотел торони блу лято 2023, спа хотел торони блу ранни записвания