bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Toroni Blue Sea

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Toroni Blue Sea - Халкидики / Ситония, Торони

Празници - Намаления и промоции

273лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
233лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
956лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1913лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2869лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1117лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

22 септември 2024
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1311лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
410лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5998лв
5399лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%

Toroni Blue Sea хотел е добър избор за икономична спокойна почивка на брега на морето, предлагайки добро качество за цената си. Хотелът се състои от ниски сгради с озеленени общи части и външен басеин, само на 50 метра от плажа. Хотел Toroni Blue Sea Hotel & Spa е перфектното място за всички, които искат да видят Античния град Торони, да си организират пътуване до Атон и Метеора или да отидат на организиран спортен риболов в залива Торонеос.

Местоположение на Toroni Blue Sea, Халкидики

Toroni Blue Sea е разположен на самия бряг на морето, непосредствено до плажа на тихото и спокойно селце Торони, в близост до центъра.

Удобства в Toroni Blue Sea

Удобствата на хотела включват: ресторант с традиционна гръцка кухня, спа, шведска и турска сауна, зала за масажи, фитнес зала, ежедневно почистване на стаите, безплатен WiFi интернет във фоайето, паркинг, басейн и бар на басейна и супермаркет. От бара на басейна можете да се насладите на моменти на тишина и спокойствие и красиви залези.

Стаи и настаняване в Toroni Blue Sea

Toroni Blue Sea Hotel & Spa е комплекс с две крила разположени в амфитеатрална форма около басейна и разполага с 85 помещения. Всички стаи са проектирани да имат гледка към басейна и морето (само четири стаи са с изглед към градината).

Хранене, ресторанти и барове в Toroni Blue Sea

В хотел Toroni Blue Sea ще намерите механа Stergios, която е отворена от рано сутринта до полунощ. Всяка събота в Stergios има жива музика с богат репертоар.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

325лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
934лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
260лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
195лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1458лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
674лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
558лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
907лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1633лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
441лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
759лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1283лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
410лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
585лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1109лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
790лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
524лв
13-16 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3913лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2620лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1048лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1415лв
1273лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
7570лв
5-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1048лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3057лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1048лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
873лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1048лв
13-19 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1310лв
18-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2446лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
699лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1048лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
11545лв
31.08-08.09
4 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
873лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1398лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3057лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
6377лв
29.08-03.09
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1651лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3057лв
2751лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1223лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1048лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
699лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
873лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2096лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
815лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
873лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2830лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2184лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3302лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1223лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2795лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
699лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1747лв
6-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1223лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1076лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
820лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
582лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1223лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2795лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3144лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3057лв
2751лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3302лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
699лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3302лв
11-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2795лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1747лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1032лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
956лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
820лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
683лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2692лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
609лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1223лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3494лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1223лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1223лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3773лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1048лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
524лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2184лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1071лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1093лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6500лв
5-13 Сеп
4 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1529лв
14-17 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2830лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2795лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3354лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1048лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1048лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
873лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2795лв
1-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1223лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2236лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2096лв
4-16 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
699лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1048лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3144лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2358лв
2123лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
3074лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2213лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2623лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
546лв
3-7 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
875лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1164лв
11-21 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
910лв
637лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
2096лв
13-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1179лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3354лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1747лв
18-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
524лв
18-21 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5097лв
19-24 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1223лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2620лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
873лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1310лв
23-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4367лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1048лв
25-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1179лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2446лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2184лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1048лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1398лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3669лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1398лв
1258лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
873лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
873лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2795лв
17-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3354лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3354лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1651лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1503лв
29.08-09.09
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
956лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
759лв
8-14 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4595лв
4135лв
10-15 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1164лв
1024лв
15-25 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
877лв
614лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-30%
260лв
1-5 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
5097лв
13-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6117лв
14-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
524лв
15-18 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1398лв
15-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3494лв
3144лв
15-23 Юли
1 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1747лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
873лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2446лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
8156лв
21-29 Юли
4 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
13626лв
22-31 Юли
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1223лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
524лв
23-26 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
699лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2184лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
524лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4245лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1048лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3302лв
2972лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1048лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
10598лв
9539лв
27.07-03.08
4 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2549лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3058лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3354лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
524лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3669лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
873лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
10598лв
3-10 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3494лв
4-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1179лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3302лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1048лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
708лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1398лв
1258лв
16-24 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
699лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
11953лв
18-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5114лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1048лв
943лв
19-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1048лв
20-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1223лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3058лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
8547лв
7692лв
23.08-11.09
на човек

19 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2525лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3985лв
24.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
797лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
994лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
994лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
820лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
683лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
922лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1639лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6377лв
2-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1230лв
2-11 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
683лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1230лв
4-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1093лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2340лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2340лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1394лв
1254лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
3303лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1791лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
974лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1068лв
10-19 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1629лв
1467лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
763лв
569лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1506лв
1054лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
376лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
260лв
182лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
65лв
45лв
30.09-01.10
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
699лв
13-17 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1398лв
1258лв
13-21 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
9204лв
8283лв
13-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3494лв
13-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3057лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1529лв
13-16 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
873лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
699лв
15-19 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1048лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4367лв
3931лв
15-25 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1747лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5677лв
5110лв
15-28 Юли
1 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
708лв
15-18 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2795лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3568лв
3211лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
2096лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1223лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
873лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
524лв
17-20 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
349лв
19-21 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3058лв
19-25 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3302лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3057лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3494лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2184лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
699лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1677лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2184лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
873лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2830лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
524лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2795лв
2516лв
25.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1572лв
25.07-03.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2620лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5097лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2549лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1310лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
524лв
28-31 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2446лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2184лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3494лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2096лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7136лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2184лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
349лв
30-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1747лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5188лв
1-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4078лв
3670лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
4542лв
1-27 Авг
на човек

26 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1048лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2184лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1398лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2358лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1223лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
12112лв
5-13 Авг
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1887лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1747лв
10-20 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3568лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1179лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1223лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2795лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3494лв
14-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1747лв
15-25 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4367лв
3931лв
15-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1398лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1223лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1048лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
943лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2307лв
19-29 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1709лв
19-29 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3037лв
20.08-09.09
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3615лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3440лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3326лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1048лв
24-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2890лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
6486лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2815лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1876лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
841лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1557лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1442лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3304лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2240лв
26.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5411лв
26-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2885лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4404лв
26-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1795лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6513лв
27.08-03.09
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1913лв
30.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2186лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1291лв
1162лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
683лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2459лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2459лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
6377лв
1-6 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2692лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2651лв
3-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1749лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1599лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1366лв
7-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2104лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
663лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
137лв
9-10 Сеп
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
997лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1048лв
11-20 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
943лв
21-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
818лв
572лв
24.09-05.10
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
812лв
731лв
26.09-01.10
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
1292лв
904лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
2194лв
1536лв
26.09-01.10
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
910лв
30.09-14.10
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
325лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
650лв
3-13 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
3302лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1651лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2096лв
13-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2358лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
699лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
873лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3494лв
14-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1747лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1223лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1747лв
1572лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1651лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
17906лв
15.07-25.08
2 възрастни, 2 деца

41 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3494лв
15-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3669лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3057лв
2751лв
15-22 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
3913лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2446лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2184лв
16-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1651лв
1486лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1048лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
699лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
708лв
17-20 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4078лв
17-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3669лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1747лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1310лв
18-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1651лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3494лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2096лв
18-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1179лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
708лв
18-21 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1223лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1048лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
873лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4542лв
18-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3669лв
19-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3773лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1398лв
19-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
8018лв
19.07-22.08
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
873лв
19-24 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
6117лв
19-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
873лв
19-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1048лв
19-25 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2549лв
19-24 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
175лв
19-20 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1651лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3058лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2549лв
2294лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
3494лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3913лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2446лв
20-27 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1747лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3931лв
20-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
437лв
20-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4367лв
20-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3568лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2795лв
21-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2620лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
9146лв
21.07-29.08
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1179лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3494лв
22.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3913лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1651лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1747лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
349лв
22-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
699лв
22-26 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
349лв
22-24 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3773лв
24.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
699лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3843лв
25.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2620лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7136лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1747лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1398лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1310лв
25-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1572лв
26.07-04.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1572лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1223лв
26.07-02.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4472лв
26.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
873лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
7136лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
524лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3057лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3354лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2096лв
27-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2830лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3494лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2096лв
28.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3058лв
28-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2446лв
28.07-04.08
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2446лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1048лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5031лв
4528лв
29.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2358лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2620лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4078лв
29.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3843лв
3459лв
30.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2446лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2184лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
699лв
30.07-03.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4367лв
31.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
699лв
31.07-04.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1310лв
1-4 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2096лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1223лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5241лв
1-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1572лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3144лв
1-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2446лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3931лв
2-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1048лв
2-8 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3494лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
175лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1747лв
2-12 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1572лв
3-12 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1747лв
1572лв
3-13 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1398лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
13025лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2096лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3494лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4367лв
3-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1651лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2446лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
437лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1747лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3144лв
4-13 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
524лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3302лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1651лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2096лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5031лв
5-14 Авг
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1310лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5590лв
5-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1747лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3913лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2096лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2184лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1747лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1398лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1922лв
6-17 Авг
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
699лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1223лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4717лв
8-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2184лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1223лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
10195лв
9-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
524лв
9-12 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3931лв
10-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3494лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5590лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
349лв
11-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2830лв
11-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2549лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
873лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2620лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2358лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2549лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3913лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4193лв
3773лв
12-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2096лв
1887лв
13-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
699лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
708лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
699лв
14-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1887лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
699лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3144лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2620лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2620лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3568лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4588лв
16-25 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5097лв
16-26 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1048лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
13495лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3302лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2331лв
17-31 Авг
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2358лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4882лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4472лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1398лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1223лв
1101лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
4860лв
18.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
699лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2620лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1223лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
873лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3354лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
699лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
873лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2096лв
20-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1048лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4506лв
20-29 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1415лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2446лв
2201лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
5346лв
20-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2358лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
6117лв
22-28 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1010лв
909лв
23-29 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
3110лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2896лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2993лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
934лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5629лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2414лв
25.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2961лв
25.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4442лв
4190лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-6%
3780лв
25.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
175лв
25-26 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3234лв
25.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
623лв
560лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1898лв
1708лв
26-31 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2050лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2430лв
2187лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3158лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2240лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2065лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1458лв
26-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2305лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2430лв
2187лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
896лв
26.08-01.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2808лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3082лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3081лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1541лв
27.08-07.09
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1433лв
27-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
721лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
858лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2459лв
28.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3497лв
28.08-05.09
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1366лв
28.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1025лв
28-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1366лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1708лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1291лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
820лв
738лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
2049лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1366лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1366лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2213лв
31.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5998лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1107лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2186лв
31.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2049лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1093лв
1-5 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2186лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
820лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1230лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2732лв
1-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2732лв
1-11 Сеп
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
410лв
1-4 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2732лв
1-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2732лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4285лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1366лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2142лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1475лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1346лв
1211лв
2-12 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2049лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
683лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2186лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1093лв
3-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
546лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2049лв
5-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
546лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2530лв
6-16 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1989лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1366лв
7-15 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2418лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2490лв
7-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1607лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
992лв
8-16 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
622лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
972лв
9-17 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1245лв
9-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1992лв
9-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2409лв
9-19 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
855лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
506лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1457лв
10-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2718лв
11-15 Сеп
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
582лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
873лв
12-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
698лв
12-18 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
815лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
815лв
780лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-4%
1746лв
15-21 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1571лв
15-20 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
815лв
745лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-9%
698лв
629лв
16-22 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
815лв
675лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-17%
582лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
698лв
559лв
19-25 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1527лв
1138лв
20-27 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
414лв
23-27 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1394лв
976лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
428лв
24-29 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
195лв
136лв
26-29 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
812лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
325лв
27.09-02.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
832лв
27.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
585лв
409лв
1-10 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
325лв
4-9 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7650лв
13-19 Юли
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
7889лв
7100лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
5259лв
17-21 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
10598лв
20-27 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
6574лв
21-26 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
10598лв
3-10 Авг
4 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
9762лв
3-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
13706лв
3-11 Авг
4 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
10319лв
10-17 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
8925лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
12112лв
17-25 Авг
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
7650лв
17-23 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
14510лв
19-29 Авг
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
7889лв
19-25 Авг
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
8607лв
24-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
6418лв
26.08-01.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
6645лв
1-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
6377лв
2-7 Сеп
4 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Пълен пансион са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Toroni Blue Sea, Toroni Blue Sea halkidiki, Toroni Blue Sea sithonia, Toroni Blue Sea greece, Toroni Blue Sea халкидики, Toroni Blue Sea ситония, Toroni Blue Sea гърция, Toroni Blue Sea торони, Toroni Blue Sea toroni, Toroni Blue Sea 2024, Toroni Blue Sea цени, Toroni Blue Sea мнения, Toroni Blue Sea цени 2024, Toroni Blue Sea лято 2024, Toroni Blue Sea ранни записвания, Toroni Blue Sea last minute, Toroni Blue Sea hotel, Toroni Blue Sea hotel halkidiki, Toroni Blue Sea hotel sithonia, Toroni Blue Sea hotel greece, Toroni Blue Sea hotel халкидики, Toroni Blue Sea hotel ситония, Toroni Blue Sea hotel гърция, Toroni Blue Sea hotel торони, Toroni Blue Sea hotel toroni, Toroni Blue Sea hotel 2024, Toroni Blue Sea hotel цени, Toroni Blue Sea hotel мнения, Toroni Blue Sea hotel цени 2024, Toroni Blue Sea hotel лято 2024, Toroni Blue Sea hotel ранни записвания, Toroni Blue Sea hotel last minute, Toroni Blue hotel, Toroni Blue hotel halkidiki, Toroni Blue hotel sithonia, Toroni Blue hotel greece, Toroni Blue hotel халкидики, Toroni Blue hotel ситония, Toroni Blue hotel гърция, Toroni Blue hotel торони, Toroni Blue hotel toroni, Toroni Blue hotel 2024, Toroni Blue hotel цени, Toroni Blue hotel мнения, Toroni Blue hotel цени 2024, Toroni Blue hotel лято 2024, Toroni Blue hotel ранни записвания, Toroni Blue hotel last minute, Toroni Blue Sea spa hotel, Toroni Blue Sea spa hotel halkidiki, Toroni Blue Sea spa hotel sithonia, Toroni Blue Sea spa hotel greece, Toroni Blue Sea spa hotel халкидики, Toroni Blue Sea spa hotel ситония, Toroni Blue Sea spa hotel гърция, Toroni Blue Sea spa hotel торони, Toroni Blue Sea spa hotel toroni, Toroni Blue Sea spa hotel 2024, Toroni Blue Sea spa hotel цени, Toroni Blue Sea spa hotel мнения, Toroni Blue Sea spa hotel цени 2024, Toroni Blue Sea spa hotel лято 2024, Toroni Blue Sea spa hotel ранни записвания, Toroni Blue Sea spa hotel last minute, Toroni Blue Sea spa, Toroni Blue Sea spa halkidiki, Toroni Blue Sea spa sithonia, Toroni Blue Sea spa greece, Toroni Blue Sea spa халкидики, Toroni Blue Sea spa ситония, Toroni Blue Sea spa гърция, Toroni Blue Sea spa торони, Toroni Blue Sea spa toroni, Toroni Blue Sea spa 2024, Toroni Blue Sea spa цени, Toroni Blue Sea spa мнения, Toroni Blue Sea spa цени 2024, Toroni Blue Sea spa лято 2024, Toroni Blue Sea spa ранни записвания, Toroni Blue Sea spa last minute, торони блу, торони блу халкидики, торони блу ситония, торони блу гърция, торони блу торони, торони блу цени, торони блу мнения, торони блу цени 2024, торони блу лято 2024, торони блу ранни записвания, хотел торони блу, хотел торони блу халкидики, хотел торони блу ситония, хотел торони блу гърция, хотел торони блу торони, хотел торони блу цени, хотел торони блу мнения, хотел торони блу цени 2024, хотел торони блу лято 2024, хотел торони блу ранни записвания, спа хотел торони блу, спа хотел торони блу халкидики, спа хотел торони блу ситония, спа хотел торони блу гърция, спа хотел торони блу торони, спа хотел торони блу цени, спа хотел торони блу мнения, спа хотел торони блу цени 2024, спа хотел торони блу лято 2024, спа хотел торони блу ранни записвания